Datapolicy

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som kontaktuppgifter och företagsuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att kunna bedriva verksamhet. Personuppgifter kommer ifrån personen och offentliga register. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas tillsvidare i vår kunddatabas.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Mathilda Fransson, kontakt via mail info@cmfhomestyling.se, Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Mathilda Fransson, du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@cmfhomestyling.se

Du når vårt dataskyddsombud på info@cmfhomestyling.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Läs mer